Đại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn họp đại hội đồng cổ đôngĐại hội đồng cổ đông là gì? Tư vấn hợp đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Công việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông; Tùy theo mục đích đại hội cổ đông mà cty bạn chuẩn bị hồ sơ văn bản có liên quan. Tuy nhiên lần đầu họp đại hội cổ đông sẽ thông qua : - Kế hoạch hoạt động kinh doanh cty. - Bầu Hội đồng quản trị. - Thông qua các văn kiện, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của cty... Do đó, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ văn ...