Mẫu đăng ký kinh doanhMẫu đăng ký kinh doanh   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH   Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................   Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:....................................... Chứng minh nhân dân số:.................................................................................................... Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...